• Utskrift
  • Print

 

Fuglelivet i Øvre Eiker

Forlaget Tom & Tom gir også ut bøker som Tom Helgesen og Tom Schandy ikke skriver selv. Det er ”Fuglelivet i Øvre Eiker” fra NOF Øvre Eiker lokallag (utgitt 2009) et godt eksempel på. Her dokumenteres et utrolig rikt fugleliv i en liten innlandskommune. Status for fuglenes bidrag til det biologiske mangfoldet i kommunen presenteres her for publikum gjennom 240 sider og nær 250 fargebilder. Vi får en detaljert gjennomgang av de 258 artene som er observert i kommunen og med status for hver enkelt arts forekomst. Dette utdypes også gjennom kapitler om endringer i fuglefaunaen, høydepunkter på observasjonsfronten og omtale av rødlistearter.
I denne boka kan du også lære mere om naturen i kommunen ved å lese om følgende temaer: Naturgrunnlaget, historien - fuglelivet i gamle dager, om fugl og fuglekikking, fugletårnet ved Fiskumvannet, fuglelivet året rundt, ringmerking og foreningens historie. En rekke av foreningens medlemmer og støttespillere har bidratt med tekst og bilder, blant andre Olav Såtvedt, Arne Nævra, Anders Hals, Dagfinn Kolberg og Tom Schandy.
   
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS